Sõjaeelse Eesti esseistika ja kirjanduskriitika

02 Feb

Eesti korporatsioonid ja EKL!

 

    

Inimkonna ees on alati seisnud üks probleem, suur ja tõsine: lahendada lahkhelisid vanade ja noorte, vanema ja tõusva põlve vahel.

Õnnetud on need perekonnad ja riigid, kus see probleem pole lahenda­tud; õigel teel aga perekonnad ja rah­vad, kes seda mõistnud lahendada.

Käesolevas asjas on meil kaks äär­mist näidet.

Lääne-Euroopas, nimelt Inglismaal, on noorsoo kasvatamine, ka kõrgema­tes õppeasutustes, omandanud traditsioo­nilist põlvest põlve minevat kuju. Ta­gajärjed on silmnähtavad. Järgne­vate põlvede järjekordsed pingutused on teinud väikesest Briti riigist hiigla Briti impeeriumi, suurema, mida inim­kond kunagi näinud.

Teise äärmuse moodustas tsaari­aegne Venemaa. Ka siin oli põlvede pingutustel loodud hiiglariik. Kuid selle hiiglase kehas, kõrgemates õppeasutustes, koguti ja organiseeriti noor­sugu selleks, et noored lõhuks ja hä­vitaks seda, mis vanemad olid loonud. Tagajärjeks oli see, et ühed jätkasid üliõpilaspõlve ideaale põranda all ja põranda peal, teised aga astusid va­nema põlve ridadesse ja sellega võit­lusse oma üliõpilaspõlve paremate sõprade vastu. See oli traagika üksikute elus. Aga see oli ka traagika riigi elus. Mina ei eksi vist mitte, kui ütlen, et Vene keiserriigi langemise saatusliku­maks teguriks oli vanade ja noorte va­hel läbikäimatu kuristiku arendamine, just ülikoolinoorsoo seas.

Eesti Vabariigi Tartu ülikooli noor­soo arendamine on sündinud kahe äär­muse vahelisel teel. Tartu ülikool ei ole endale ametlikult seadnud ülesan­deks otseselt kasvatada üliõpilaskonda, nagu traditsiooniliselt sünnib inglise kolledžides. Vististi esialgse teadva kavatsuseta, kuid praktilise mõistuse osava instinktiga on leitud teine soodne tee. Eesti korporatsioonides ja osalt korporatsioonide taolistes seltsides on kujunenud viisiks, et vanem põlv moodustab ühes õppiva noorsooga üksuse, vilistlaskond ja üliõpilaskond ühe terviku. Sellega hoi­takse alal mitteametlikult, aga seda sügavamalt side, vanade ja noorte va­hel, kontinuiteet vanema põlve ja noo­rema põlve vahel.

Aga kas meil on traditsioone, mis nooremad võiksid pärida vanadelt? Kas on midagi, mis peaks üle kanduma möödunud põlvedelt tõusvatele tule­vastele põlvedele?

Minu arusaamise järele – ligikaudu tuhat aastat on eestisugu rahvad va­junud ajalooliselt allamäge. Sedasama sündis Eesti rahvaga: 18 sajandi lõ­puks paistis tema olevat veel mingi­sugune looduseline olemus, mitte enam rahvas. Kuid natuke üle sajandi on alanud Eesti rahvas uuesti sammu­mist, ülesmäge, kõrgemale. Esialgu isikliku vabaduse omandamine, siis majanduslik enese kindlustamine, vaimlise loomingu arendamine, rah­vuslik iseteadvus, viimati oma riigi loomine ja oma riigi kaitseks kangelasrikka sõja võidukroonina rahu – tähis­tavad viimsel sajandil praeguste ja möödunud lähemate põlvede teed. See on tee, mida kaudu tuleb minna edasi noorel põlvel, see on traditsioon kõrgema ja suurema rahvusliku olemise mägitippudele, mis peab üle kanduma möödunud põlvedelt tulevastele tõusva­tele põlvedele.

Aga ka varem seda on olnud seda, mis seisnud ka hilisema aluseks. Ka neil aegadel, kui pealtvaatajale näis olevat Eesti rahvas kadunud, ei kao­tanud Eesti rahvas oma meelt, usku enesesse ja oma võimisesse. Rahvas uskus, et tema geenius on ainult ajutiselt vangistatud, kangelane on nee­tud kalju külge, kettidesse, kuid üht­lasi lootis, et purunevad ketid, puru­neb kalju, Kalev jõuab koju ja kahel otsal löövad piirud uuesti lausa lõ­kendama. Seesama usk enesesse, see­sama usk oma rahvusliku geeniuse või­misesse,    isamaa-armastus ja kindel

ekl-xv.JPG 

  
mehemeel töös ja tegevuses on olnud selleks sisemiseks jõuks, mis kandnud Eesti rahvast ka tema uuesti ülesmäge sammumisel viimasel sajandil. Ja seda tuld, seda usku peate teie, noored, endas kandma ja edasi andma. Nüüd räägitakse sagedasti riigi tüdimusest, ükskõiksusest. Kuid ärge laske tegut­seda tule kustutajail, ärge laske kus­tuda rahva igavesel elu tulel. Ja mil­lest see pessimism? Meie oleme väike, rahvas, öeldakse. See on õige. Kuid just väikesel on võita, suurel vaid kaotada. Ka suured rahvad on saabunud väikestest, mitte sündinud suurtena. Nõnda siis, edasi tuleb minna esiisade teed, julgesti,   kindlasti ja  julgesti.

Eesti korporatsioonidel ja täna­sel jubilaril – EKL’il – on ülesan­deks seda mineviku traditsiooni kor­raldatud kujul üle viia ja edasi anda tulevastele põlvedele. Selleks olgu temal õnne. Ikka edasi, kõrgemale, ka kui tarvis läbi raskuste kõrgema ja suurema ja päiksepaistlikuma tule­vase Eesti poole!

J. Uluots

Üliõpilaslehest nr. 4/1930

Postitused (RSS)

Tehtud Wordpress abil, disain Web4'lt (Sudoku), põhinedes Pinkline'il (GPS Gazette)

Bookmark & Share