Sõjaeelse Eesti esseistika ja kirjanduskriitika

02 Jun

Maagiline hing

 

 

Õhtumaa inimesel on raske enesele ette kujutada maagilise hinge suhtumist maailma vastavate mõistete ja sõnade puudumisel. Maagilisele teadvusele pais­tab maailm ulatusena, mida L. Frobeniuse järgi võib nimetada koopalikuks. Ärkvelolemine, mikrokosmose ja makrokosmose vaheline pinge, tingib igas kultuu­ris erinevad sümboolse tähendusega vastandmõisted. Antiikses maailmas olid sellisteks mateeria ja vorm, Õhtumaal mass ja jõud. Maagiline teadvus tajus seda ürgdualismi tuhandekordselt. Valgus ja pime­dus on need maagilised substantsid. Taevas ja maa, headus ja kurjus, jumal ja saadan võitlevad üksteisega. Surm ei ole mitte lihtsalt elu lõpp, vaid mingi jõud, mis võitleb elu vastu inimhinge pärast. Tähtsam sellest kõigest on aga vastuolu vaimu (pneuma) ja hinge (psüühi) vahel kõikides maagilistes uskudes. Philoni järgi jagunevad inimesed juba sündimisest psüühikuiks ja ,,väljavalitud” pneumaatikuiks. Pau­luse ülestõusmise käsituses näeme psüühilise ja pneu­maatilise keha vastuolu, mis vastab Philoni juures ja Baruchi apokalüpsis ka maa ja taeva, pimeduse ja valguse vastuolule. Hinged on midagi üksikut, pneuma, vaim, on aga üks ja sama igal pool. Inimesel on hing, kuid valguse ja headuse vaimust ta võtab vaid osa. Jumalik laskub alla hinge, ühendades nii kõik maa peal elavad üksikud ühega, kes on taevas. See ürgtunne on omane kõikidele maagilistele usku­dele. Kõik maagilised usud Jesajast ja Zarathustrast kuni islamini moodustavad maailmtundelt sisemise terviku. Babüloni ja egiptuse religioonidelt on maa­giline religioossus saanud vaevalt vaid mõned nimed, hellenism ja budism on võltsinud ta avaldusi kuni pseudomorfoosini, kuid jätnud tema olemuse puudu­tamata. Kuna faustilik inimene tajub oma mina kui midagi enesest sõltuvat, kes viimases instantsis isegi lõpmatuse üle otsustab, kui apollooniline ini­mene on omaette ihu teiste keskel, siis maagiline ini­mene on ainult pneumaatilise meie osa. Mõelda oma tahtele on mõttetus, sest inimese tahe ja mõte on jumaluse tegutsemine — seega sõltub nende jõud vaid jumala armust. Sellest tekib paratamatu vajadus jumaliku vahemehe järele, kes muudaks maa­pealse piina õndsuseks. Vahendaja vajaduse rõhuta­misega erinevad kõik maagilised usundid teistest.

Maagilise usundi inimesed on haaratud muinasloo meeleoludest. Kurat ja pahad vaimud võitlevad ini­mese hinge võitmiseks, inglid kaitsevad teda. On olemas amuletid, salapärased maad, linnad, ehitised ning olevused, Salomoni pitsat ja tarkuskivi. Kõige üle valgub kiirgavalt koopalik valgus, mida alatiselt ähvardab ära neelata ööpimedus. Maailmalõpu kujut­lustes, apokalüptikas on muinasmaailma visioon kõr­gema traagilise jõuni tõusnud. Jeesuse siseelu on meile, Õhtumaa inimestele, niivõrd kaugel ja võõras, et faustilik kristlus väga vähe on üle võtnud pseudomorfoosi rikkusest, nimelt mitte midagi maailma­tundest, vähe sisemisest vormist, kuid palju mõiste­test ja kujudest.

Maagiliste usundite ajalugu on lõpul Justinianusega samuti nagu faustiliste usundite oma Karl V ja Trento konsiiliga. Kristlus on oma kujunemises üle elanud kaks suurt mõtte sündimise ajajärku: Hommikumaal aastatel 0—500 ja Õhumaal aastatel 1000—1500. Need mõlemad on kahe kultuuri varaajad, kuna hilisemad ajad oma vaimuarenguga ning linna­dega tähistavad loominguliste jõudude kadu.

L. Vahter

O. Spengleri „Õhtumaa allakäigust”, 1940

Postitused (RSS)

Tehtud Wordpress abil, disain Web4'lt (Sudoku), põhinedes Pinkline'il (GPS Gazette)

Bookmark & Share