Sõjaeelse Eesti esseistika ja kirjanduskriitika

07 Dec

Mõned märkused „uutest koolidest”

 

  

Abbtsholmi ja Lietz’i koolidele, mida eesti haridustegelased juba vare­m tundsid, on nüüd lisaks tulnud Faria kool Bierge’is. Mõnede põhi­mõtteliste ja korralduslike lahku­minekute peale vaatamata on neil asutustel ometi niipalju ühist, et võimalik on neid üldisema liigi—„uue kooli” mõiste alla koondada A. Ferrier esitabki ees­kõnes Faria raamatule „Uus Kool Bel­gias” (tõlge M Michelsoni poolt ilmund Eesti Õpetajate Liidu kirjastusel 1922. a.) 30 nõuet, milledest vähemalt pool peab olema täidetud, kui kool tahab ennast „uueks” nimetada. Jättes kõrvale nende nõuete üksikasjalisema vaatlemise, tahaks näidata vaid mõnin­gaid soovimatuid tagajärgi, mis võivad olla mõnede iseenesest tarvilike printsii­pide liialdamisel. Oleks ehk otstarbe­kohane eritluse aluseks võtta Bierge’i kool kui kõige uuem ja kõige terava­malt väljaarenenud, seda enam, et just selle kooli kirjeldus on eesti lugejale kõige kättesaadavam.

Kahtlemata on „uus kool” võrsunud rahulolematusest valitseva süsteemi vastu, mis taotseb õpilast vaadelda kui „anumat, mida on tarvis täita väärtus­liku sisuga”, kui „puunotti, millest tuleb nikerdada ilusaid kujusid”. See rahul­olematus ei sisalda midagi uut: juba Komensky nägi õpilases elavat kuju, mis iseennast kujundab, moondab ja jällegi joone kujundab (imago vivase ipsam formans, deformans, reformans): Rousseau väitis, et kõige rohkem kahju lastele kuni 12-aastase vanuseni toob mõttetu agarus neid õpetada; kõige suurem, tähtsam ja kasulikum juhis kogu kasvatuses olla: aega mitte võita, vaid kaotada; —nende põhimõtete järgi korraldas ta Emili kasvatuse. Pestalozzi nägi kasvatuse jäävaid printsiipe „inimlooma igavestes seadustes” nendest aga on tähtsaim iseseisva kasvamise ja arenemise seadus, mis ei salli mingit „külgepookimist”; õpetaja ülesanne on kasvatusvahendite abil õpilast äratada hoogsamale tegevusele, nii sisemisele kui välisele. Äärmised järeldused neist põhimõtteist tegi Ellen Key, kes kuulutas ristisõja valitsevale koolile, mille ta tahtis nii põhjalikult hävitada, et ei jääks kivi kivile. „Kasvatuse suurim saladus seisab just selles, et mitte kasvatada” – „Lastagu loodus iseennast aidata ja vaadatagu ainult, et ümbritsevad tingimused looduse tööd toetaks.” „Jätke laps rahule!”

Ühelt poolt heidetakse noorsugu kar­milt ja halastamatult vanade kasvatusideaali Prokrustese voodisse, teiseltpoolt räägitakse lapse isiku pühadusest ning puutumatusest ja nõutakse noorsoole õigust, elades oma enese elu, täiesti vabalt areneda. Nende äärmuste vahel liigub pedagoogiline tegevus. Kõige „pahempoolsema” seisukoha tegelike koolimeeste hulgas võtab F a r i a. Ta ei poolda küll täielikult Ellen Key „enamlust”: ei kutsu õpilasi kaasa hää­letama õpetaja valikul, sunnib neid magama 9—11 tundi, paneb oma veto mõnedele nende ettevõtteile jne. Kuid on otsekohe näha, et kõik need mää­rused, milledele õpilased tahes või taht­mata peavad alistuma, sisaldavad kas tervishoidlikke nõudeid või on sarnased, ilma milleta kooselamine ja koostöötegemine võimatu. Õppetegevuses eneses aga katsutakse piinlikku „erapooletust” pidada, seatakse printsiibiks nõue, „et laste teadmine oleks nende katsete tulemus, mis nende eneste poolt orga­niseeritud, koordineeritud ja süstemati­seeritud” (lhk. 60). See printsiip ei luba muidugi õpperaamatu tarvitamist, sest pole võimalik kujutleda raamatut, mis oleks täiesti vaba koordineerimisest ja süstematiseerimisest. Faria toob veel teisegi argumendi, palju sügavamale tungiva tähendusega: „õpilane on tingi­mata tarvis vabastada õpperaamatu vaimsest ja kõlblisest survest” (lhk. 60) Oleks täiesti mitte-loogiline õpperaama­tute „surve” asemele paigutada õpeta­jate oma, täh. ka see peaks ära jääma, kuigi Faria seda nõuet ilmsi (explicite) ei esita. Arenemise vabadus on kindlus­tatud, õpperaamatu asemele astub aja­leht, ja et õpetaja sealgi maksma ei saaks panna oma huvi ega maitset, selleks valivad õpilased oma hulgast „ajakirjaniku” ühe kuu peale; see lõi­kab ajalehtedest huvitavad ja arusaada­vad kohad välja, kleebib papile ja annab teistele õpilastele lugeda. Igaüks, kes teab, et huvi „punanahkade” ja Sherlock Holmesi vastu tihti epidee­milise haiguse laadi kannab, võib kergesti kujutleda, milliseid võimalusi pakub Prantsuse ajakirjandus, mis huvi­tavatest sündmustest aina kubiseb. Kui õpetaja tõesti survet ei avalda lugemistükkide valikusse, siis peame kõige hal­vemat kartma. Sellepärast oletame juba, et ta survet avaldab, oletame, et ,,ajakirjanik” jätab kõrvale kõige kõmulise, toob vaid selle, millel tõeline väärtus. Laps seatakse vahetumalt „tuhandepalgelise elu” ette; kas ta suudab koordineerida nähtuste rägastikku? Kas ta leiab tee keerdküsimuste labürindis? Ehk osutub tema eritlus- ja sünteesivõime ometi liig väetiks selle ülesande jaoks? Kui nii, siis teeme oma ajalehekultusega lapse vaimsele tervisele võib-olla parandamatu rikke: Võimetu koordi­neerima, harjub ta üksikuina ja eralda­tuina vaatleme nähtusi, mis tõepoo­lest lahutamatult seotud. Sellepärast oletame juba, et ta koordineerida suudab; siis oleks tõesti võimalik teatud „arusaamine”; laps õpiks nähtusi väärtama (hindama). Küsime aga: millised oleks ajalehtede_ lugemisest võrsunud väärtustamised? Üldjuhusel muidugi mittekõr­gemad ega aatelisemad kui ajalehtede eneste omad. Need aga asuvad vägagi „reaalsel” pinnal, hindavad nähtusi era­kondliku kasu seisukohalt. Kas asjade nii olles pole karta, et õpilases areneb egoistlik, puht- „pragmaatiline” elutar­kus, kas ei võrsu vara- ja võimuahne otstarbe-inimene (Zweckmensch), nagu teda W. Rathenau omadess seltskonda arvustavates  teoseis  kirjeldab;  „Tema mõtlemine on vaimurikas, terav, külm ja eitav; tema vaimsed rõõmud on faktid, paljastused, uudised, arvustused ning menetlused?” Nende kartuste põhjenduseks võiksime tuua rea sententse Faria õpilaste sulest, nagu „elu on tugevate päralt” ehk jälle „kõigepealt peab hoolitsema oma füüsilise arene­mise eest, et saada tugevaks, sest ainult tugevad jõuavad edasi” Faria on enese sugestiooni paelus, kui ta nende mõtte­avalduste sümptomaatilisust ei näe. Kuid kõrvalseisjate silmi ei tumesta need sugestioonid, näeme vaimset barbarit sammuvat, rahulolevat ja eneseküllast, kes tavatseb kõnelda „mina ise” ehk paremal juhusel „meie ise.”

Kui endine kool katsus õpilastesse sisendada olemasoleva kultuuri eetilisi veendeid ning esteetilisi kriteeriume ja hoolimata oma heast tahtest jäi hüüd­jaks hääleks kõrbes, siis ei tuleks sel­lest veel järeldada, et tarvis lahti ütelda sihist enesest, s.t. õpilase tõstmisest vaimse kultuuri kõrgustele, ei tohiks nii kergemeelselt asuda „pedagoogilise okkasionalismi” mugavale seisu­kohale, kus loodetakse, et õpilases are­nevad ilma õpetaja sihiteadliku mõjutagi aated ja väärtustamised, mida meie „vanad” kultuurinimesele tarvilikuks peame. On küll öeldud: väärtustamiste üle vaielda on asjatu; kuid ometi ei tahaks vaikides mööda minna kultuurivaenulikest ten­dentsist, mis on ühine kõigile uutele koolidele, välja arvatud dr. G. Wynekeni asutatud „Vaba koolikogukond” Wickersdorfis, see on nende koolide puht­praktiline orientatsioon. Ka Faria seletab õpilastele kuni tüütuseni, et teadusel on väärtust ainult tema kölbelise tähtsuse pärast, et teadused on ühiskondliku arenemise abinõud, et nad rikastavad indiviidi kõlbelist ning materiaalist elu; ta püüab õpilasi arusaamisele viia teaduse praktili­sest kasust, tema ühiskondlikust tähtsusest ja samal ajal ka tulust mida üksik isik temast saab. (harvendused minu poolt). Kunstist räägitakse vähem, kuid temagi väärtus leitakse elu kaunistamises.

Me ei suuda kultuurikandjaks tun­nistada kooli, kes teadust ja kunsti, kes vaimu igavesi teoseid tahab vaid abinõuna tarvitada võõra otstarbe jaoks; me kardame, et see kool on vilets isegi tsivilisatsioonikandjana, sest kui teaduses ja kunstis tahetakse ainult abinõu näha, siis ei suuda nad isegi abinõuks enam olla. Me mõistame täiesti hukka püüde painutada teadust ja kunsti otstarbekohasuse rakkesse; sest nad on absoluutsed väärtused, isegi enam: nad on ainukesed absoluutsed väärtused.

Tõsi!  Senine kool on püüdnud vaimu teenistuses seista ja ometi pole ta  saavutanud  ühtki tagajärge, millele võiks uhke olla  kuid sellest ei tuleks veel järeldada, et ekslik oli kooli rajamine vaimsele alusele, et tarvis oleks teda rajada  kas  ,,kaupmehelik-majanduslik-praktilisele,” või jälle ,,tööstuslik-majanduslik-praktilisele”, alusele nagu seda nõuavad Saksamaa pedagoogilised düminores.   Alus oli ja on õige, ainult meetoodid ei kõlvanud ega kõlba kuhugi. Senine  kool  seadis oma   eesmärgiks kõrge kultuurideaali, selle juurde katsus ta õpilasi juhtida, tarvitates sugestiooni ja sihiteadlikku survet, kuid ta ei ergutanud  õpilaste isetegevust, ei arendanud nende tahte- ega tegevusjõudu, tähendab, ta ise ei valmistanud pinda oma aadetele, mis ime siis kui õpilaste enamus jäi nende vastu kurdiks,  üksikuid  erksa­maid aga valdas viljatu vaimustus, mil­lega nad midagi peale hakata ei oskand ja sellepärast ristiks muutusid endile ja teistele.   „uus   kool”   toob   põhjaliku muutuse:  õpilase isetegevus seatakse õpetuse keskkohaks, meelte ja oskuste arendamine tehakse tähtsamaks intelli­gentsi ja teadmiste arendamisest, jäe­takse kõrvale kindla kultuurideaali sisen­damine ei arendada  „nälga  kõrgeima järele,” selle asemel aga küll praktilist aru, oskust tööriistadega ümber käia, orientatsiooni võimet, tervet võistlustungi jne.   Me   näeme   siin teist   äärmust, mitte   vähem  hädaohtlikku   kui vana kooli kategooriline „sina pead!”   Me ei tunnista  õigeks kasvatusteaduslikku „laissez faire”, sest ta ei paku tagatist, et areneb inimene, kes vaimu teenimises näeb elu ülimat ülesannet. „Tarvis on vabastada noorsoo paremad, varjatumad jõud, nimelt tema vastuvõtlikkus kõige hea, ilusa ja ehtse vastu, tema tarvidus austada ja truu olla, tema tung viimse ja absoluutse poole” (G. Wyneken). Meie ei  usu, et „uus kool”  seds  suudab, sest ta ei näi hindavatki „juhtivate aadete” tähtsust. Vana kooli teesist ja uue kooli antiteesist peab alles võrsuma süntees: autoritaaarse printsiibi kooskõlastamine õpilase isetegevusega; selles näeme kasvatusteaduse raskemat ülesannet. Isegi seal, kus Faria, vastolus oma kooli põhimõttele: kasvatada mittetahtmisele, õpilaste arenemisse tahab mõjuda, täh. isegi ühiskondliku ehk „riigikodanliku” kasvatusega Bierge kooolis ei saa me nõus olla. Tõsi! Ka siin on meie ees probleem, mis pole veel leid­nud üldiselt tunnustatud lahendust, kuigi küsimust käsitlev kirjandus on paisunud ääretult suureks, peaasjalikult küll selle tõttu, et terve kari erakondlikult orienteeritud pedagoogilisi diletante on heaks arvanud oma ,,lahendusi” trükis avaldada. Tõsisemaid töid on ilmunud vähe: nende hulgas on laiemalt tuntud Kerschensteineri omad. Kuid on otsekohe selge, milliseid mõttelisi raskusi sisaldab temagi pool ülesseatud „riigikodanliku” kasvatuse siht: olemasolevat riiki tuleb püüda lähendada õigus­liku kultuurriigi lõpmatu kaugele ideaalile. Tekivad kohe küsi­mused: mis on ühiskondliku korralduse ideaaliks? Kuidas peab talitama õpetaja kes arvab, et praegu olemasolevas pole võimalik toetustäppigi leida ideaalile, mis tuleb teostada? Vastusi võib olla mitu, ning puudub objektiivne kriteerium, mis sunniks kõiki asuma ühele ainsale kindlale seisukohale. Kuid siiski üks on kindel: ka neis küsimustes ei tohi õpetaja ennast juhtida lasta valitsuse käskudest ja keeldudest, ta peab kategooriliselt tagasi lükkama iga kõlvatuma katse võimuabinõudega südametunnistust ja tõekspidamisi vägistada. Kuigi ühiskond­like lõppsihtide juures arvamused veel lahku lähevad, on ometi juba kujunenud rida nõudeid, mis on ühised kõigile neile, kes näevad kooli kultuuri kand­jana ja edasiandjana; siin võiks kõigepealt nimetada nõuet: õpilane peab koolist kaasa tooma „maksiime” ja „kategoorilisi imperatiive,” mis oleksid tema tegevusele otsekui aprioorseks alu­seks. Näitena võiks tuua Kant’i eetika sisulise printsiibi: inimväärtuse austamise, mis nõuab, et inime ei tohi olla tööriistaks teise kätes. Ainult niisugused maksiimid aitavad väärtada praeguse ühiskonna, ehk õigemini prae­guste ühiskondade, üksikuid püüdeid. Ainult sel teel areneb „kindel ja sihi­teadlik vaim” (Fichte), „vaim kes ei lase ära osta ega eksiteedele viia” (Rathenau) — ja ainult niisugune vaim suudab raiuda tee praeguse „apokalüptilise” aja ummingust inimsuse õhu- ja päikese kullasesse riiki. Nende nõuete tuliproovi ei kannata välja uute koolide ühis­kondlik kasvatus. Näitena took­sime jällegi Faria kooli Biergeis. Siin toonitatakse füüsilise ja sotsiaalse kesk­konna tähtsust, milles lapsel tuleb elada ja areneda; näidatakse, et selle kesk­konna organisatsioon ja kõlbeline väärtus on lapse hingelis-kõlblikul arenemisel kõige tähtsamaks teguriks, ülistatakse ühiste mängude, reiside ning füüsiliste tööde mõju iseloomu kujunemisse jne. Seda kõike pooldavad ka pedagoogilise „naturalismi” ägedamad vastased Föerster, Wyneken j. t. Küsimus seisab sel­les, kas lugeda sotsiaalse keskkonna organiseerimist küllaldavaks abinõuks ühiskondliku kasvatuse alal või mitte, kas võtta absoluutse tõena Marksi väide: „Mitte inimeste teadvus ei määra nende olu, vaid ümberpöördult nende olu määrab nende teadvuse” või jälle näha selles väites „ühekülgsusse tardumist” ja lugeda tähtsaks ka „möteteringi” otsekohest mõjutamist. Ei tohiks teha illusioone selle hingelise kompleksi kohta, mis on „vaba kasvamise” tule­museks, kuigi kasvamine sünniks sot­siaalses keskkonnas. Oma ebasotsiaalse teguviisi tagajärgi saaks õpilane tihtigi õige valusasti tunda; ta saab ettevaatlikuks, õpib ümbrust arvesse võtma, kujunevad „hüpoteetilised imperatiivid”, „Ratschläge der Klugheit” (Kant): „Kui sa tahad seda või seda, siis tuleb talitada nii ja nii” ehk jälle: „kui sa teed seda või seda, siis ootavad sind need ja need tagajärjed,” (võrdle Faria „muidu võiakse teid vastutusele võtta,” lhk 138). Kui siia veel juurde lisada, et Biergei õpilased juba maast-madalast töölisi otsivad, neid kauplevad ja neile palga maksavad. Siis tõuseb meie ette jällegi otstarbeinimese õudne ja vastik kuju, mida juba nägime taunitava aja­lehe kultuse juures. Lõpetaks ühiskond­liku kasvatuse eritlemise prof. M. Ettlingeri lühida ja selge sõnastusega: „Erst der Aufblick zu einer geistigen Überwelt schafft zvischen persönlicher Innenwelt und sozialer Aussenwelt den Ausgleich und die höhere Einheit.”

Muidugi ei mõtle ka meie juba alg­klassides kõnelema hakata „kõrgetest asjadest”: töökooli printsiip, meiegi kate­gooriline nõue, teeb selle võimatuks. Kuid mida rohkem arenevad õpilase hingelised võimed,seda „abstraktsemate” mõistete valda tuleb ta juhtida; tarvita­des Pestalozzi filosoofilise nõuandja Niedereri terminoloogiat, võiksime ka öelda: algõpetuse „peavehikliks” peab olema „Selbsterzeugung” kuid pärast­poole tungib ikka rohkem ja rohkem esile teine õppeprintsiip: ,,Mitteilung.” Uus kool, tahtes esimest „vehiklit” läbi viia kooli kogu ulatuses, teeb põhimõtte­liselt sama vea, millesse sattus teise meetodi pooldajana vana kool: kumbki ei võta arvesse lapseea psüühika põhjalikku erinevust noorusea omast. On loota, et viimaseil aastail kiiresti edenenud noorsooteadus ühelt poolt ja koolipraktilised kogemused teiseltpoolt aitavad pea võidule Niedereri sügavusse tungiva vaate.

Kasvatusest nr. 1/1923

Postitused (RSS)

Tehtud Wordpress abil, disain Web4'lt (Sudoku), põhinedes Pinkline'il (GPS Gazette)

Bookmark & Share